Tham mưu trưởng là gì

Tham mưu trưởng là gì

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Bạn đang xem: Tham mưu trưởng là gì

*

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Ban, Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài Quân đội.

*

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo.

Những chiến công vĩ đại

Tiếp nối những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào; giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược, kịp thời điều chỉnh lực lượng, kết hợp chặt chẽ chiến lược phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, từng bước nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ…

Trong thời kỳ đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; thường xuyên nêu cao cảnh giác, dự báo chính xác mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; đề ra các đối sách hợp lý để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” có trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ Tổng Tham mưu đã gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất” góp phần xây dựng, phát triển đất nước; tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

*

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo.

Trên cơ sở quan điểm và phương pháp luận khoa học, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung thảo luận một số nội dung: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Bộ Tổng Tham mưu qua các giai đoạn cách mạng; khẳng định, làm rõ ý nghĩa của sự kiện thành lập Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Các tham luận cũng cần làm rõ hơn công lao, thành tích của Bộ Tổng Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân cả nước chiến đấu giải phóng dân tộc; việc vận dụng kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

*

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Xem thêm: Tải Game Zombie Phần 2, Tải Game Plants Vs Zombies 2 Mod Apk 8

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 90 tham luận của các đại biểu trong và ngoài Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, làm sáng rõ từng vấn đề cụ thể, trong hệ đề tài đã được xác định; tập trung nhấn mạnh: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Bộ Tổng Tham mưu qua các giai đoạn cách mạng; khẳng định, làm rõ ý nghĩa của sự kiện thành lập Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Các tham luận khẳng định công lao, thành tích của Bộ Tổng Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân cả nước chiến đấu giải phóng dân tộc; việc vận dụng kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tầm cao trí tuệ của cơ quan tham mưu chiến lược

Là người trưởng thành trong chiến đấu, với nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy tác chiến, Đại tướng Phạm Văn Trà đã phân tích, làm rõ những thành tích xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, Bộ Tổng Tham mưu luôn nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, có cách đánh và các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 1/1994 đến tháng 9/1997, ông được trực tiếp đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khẳng định tầm cao trí tuệ của cơ quan tham mưu chiến lược đã góp phần to lớn vào thành công trong cuộc kháng chiến Mỹ, cứu nước, GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, trong 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng, mỗi chiến dịch lớn, mỗi đòn tấn công tạo nên bước ngoặt của chiến tranh đều là biểu hiện cao của tầm trí tuệ dân tộc, được tựu trung ở cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu – “cơ quan vắt óc tìm mưu đánh giặc”.

*

Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tham luận tại hội thảo.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân. Bằng những phân tích, đánh giá sát đúng tình hình địch – ta, trên cơ sở đó tham mưu chỉ đạo phát triển lực lượng vũ trang hợp lý, hiệu quả, Bộ Tổng Tham mưu đã có sự tiến bộ vượt bậc từ cơ quan tham mưu chỉ huy, chỉ đạo tác chiến du kích quy mô nhỏ, từng bước tiến lên du kích vận động chiến, tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng quy mô vừa và lớn ở giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng phòng không – không quân đã chiến đấu và nhanh chóng phát triển về mọi mặt, nhất là về xây dựng lực lượng và nghệ thuật tác chiến, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân…

*

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh chung.

Xem thêm: Cô Độc Là Gì – Cô Độc Và Cô Đơn,Khác Nhau Thế Nào

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, với những tư liệu, sự kiện được sưu tầm và chọn lọc kỹ lưỡng, công phu, cách lập luận chặt chẽ, khoa học, các tham luận đã đề cập khá toàn diện về sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu. Hội thảo một lần nữa làm sâu sắc hơn giá trị của những chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa thắng lợi của Bộ Tổng Tham mưu suốt ba phần tư thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời, đúc rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý, là cơ sở quan trọng để cơ quan tham mưu chiến lược tiếp tục vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn