Relaxation là gì

Relaxation là gì

Từ Gốc (Word Root) là nền tảng của hơn 70% ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại. Học Từ Gốc là cách nhanh nhất để bạn đoán nghĩa và hiểu được trăm nghìn từ vựng mới mặc dù chưa học bao giờ. Đây gọi là học 1 hiểu 10, thậm chí là 100! ????

LAX = Loose, Wide, Soft (Lỏng, Rộng, Mềm)

Các từ quen thuộc dựa trên LAX là:

Relax (v): Thử giãn, thả lỏng. Relaxation (n): Sự thư giãn

Bạn đang xem: Relaxation là gì

Laxity (n): /ˈlæksəti/ Tính lỏng, nhão, mềm. (còn có nghĩa là Bụng yếu bị tiêu chảy hoặc Tính suy đồi — buông lỏng) ????

Laxation (n): /lak sā’shən/

a loosening or relaxing. Sự thả lỏng, thư giãn ????The state of being loosened or relaxed. Trạng thái thả lỏng, thư giãn ????A bowel movement. (Chuyển động ruột già = đi WC) ????

LAX rất dễ nhớ, chỉ cần nghĩ đến từ Relax là được. Hoặc bạn có thể liên tưởng đến việc tắc nghẽn giao thông, mọi người thả lỏng luật lệ, len “lách” mọi chỗ trống. ???? ????????

Follow chúng mình nếu như các bạn cảm thấy Engeek hữu ích và muốn giúp đỡ nhóm mình về mặt tinh thần ????

*
*
Expand your English vocabulary at light speed, with memory techniques from Cambridge neuroscientist and smart algorithms⚡️???? https://giki.app.link/RWXYgco9tF

Xem thêm: Hydration Là Gì – Nghĩa Của Từ Hydration

*
*
Expand your English vocabulary at light speed, with memory techniques from Cambridge neuroscientist and smart algorithms⚡️???? https://giki.app.link/RWXYgco9tF
*
Xây Dựng NND is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more
Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

Xem thêm: Rest Là Gì – Api Là Gì, Restful Api Là Gì

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Xây Dựng NND

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn