Port 8080 là gì

Port 8080 là gì

Bạn đang xem: Port 8080 là gì

Trong một số mô hình hệ thống mạng VMware có Firewall đứng ở giữa “chia cắt” các Host ESXi hoặc giữa ESXi với vCenter, VMware Data Recovery, …

Để cho hệ thống VMware của bạn có thể hoạt động đúng thì bạn cần phải biết các port mà các thành phần sử dụng để mở rule trên Firewall.

Sơ đồ sau mô tả một số port thông dụng

Chi tiết hơn với các thành phần khác của VMware bạn có thể download file excel danh sách port tại link bên dưới :

137UDPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedFor hot migration. Not required if the source computer does not use NetBIOS138UDPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedFor hot migration. Not required if the source computer does not use NetBIOS139TCPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedFor hot migration. Not required if the source computer does not use NetBIOS443TCPvCenter Converter ServerESX/ESXi HostRequired for system conversion443TCPvCenter Converter ServervCenter ServerRequired if vCenter Server is the conversion target443TCPSource Computer to be convertedvCenter ServerRequired if vCenter Server is the conversion target445TCPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedRequired for system conversion. Not required if the source computer uses NetBIOS902TCPSource Computer to be convertedESX/ESXi HostRequired for data transport during cloning of system to be converted to target ESX/ESXi Host443TCPSource Computer to be convertedESX/ESXi HostRequired for destination VM access when target is ESX/ESXi/vCenter9089TCPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedRequired for system conversion. Remote agent deployment443TCPvCenter Converter ClientvCenter Converter ServerOnly required if the Converter Client and Converter Server were installed on different systems22TCPvCenter Converter ServerSource Computer to be convertedRequired for conversion of Linux-based source computers22TCPHelper Virtual MachineSource Computer to be convertedRequired for conversion of Linux-based source computers (data flows from source to VM)443TCPvCenter Converter ServerHelper Virtual MachineRequired for conversion of Linux-based source computers161UDPSNMP ServerESX HostSNMP Polling161UDPSNMP ServerESXi 4.x HostSNMP Polling. Not used in ESXi 3.x21TCPESX HostFTP ServerFTP22TCPSSH ClientESX HostSSH22TCPESX HostSSH ServerSSH88TCPESX HostActive Directory ServerPAM Active Directory Authentication – Kerberos389TCPESX HostLDAP ServerPAM Active Directory Authentication – LDAP445TCPESX HostMS Directory Services ServerPAM Active Directory Authentication445UDPESX HostMS Directory Services ServerPAM Active Directory Authentication445TCPESX HostSMB ServerSMB464TCPESX HostActive Directory ServerPAM Active Directory Authentication – Kerberos Password Services137-139TCPESX HostSMB ServerSMB443TCPClient PCESX HostHost VI Management via web browser162UDPESX HostSNMP CollectorSNMP Trap Send53UDPESX/ESXi HostDNS ServerDNS80TCPClient PCESX/ESXi HostRedirect Web Browser to HTTPS Service (443)111TCPESX/ESXi HostNFS ServerNFS Client – RPC Portmapper111UDPESX/ESXi HostNFS ServerNFS Client – RPC Portmapper123UDPESX/ESXi HostNTP Time ServerNTP Client427TCPESX/ESXi HostESX/ESXi HostCIM Service Location Protocol (SLP)427UDPESX/ESXi HostESX/ESXi HostCIM Service Location Protocol (SLP)443TCPVI/vSphere ClientESX/ESXi HostVI/vSphere Client to ESX/ESXi Host management connection902TCP/UDPESX/ESXi HostESX/ESXi HostAuthentication, Provisioning, VM Migration902TCPVI/vSphere ClientESX/ESXi HostVI/vSphere Client to ESX/ESXi hosted VM connectivity903TCPVI/vSphere ClientESX/ESXi HostVM Remote VM Console903TCPVI/vSphere ClientESX/ESXi HostVM Remote VM Console2049TCPESX/ESXi HostNFS ServerNFS Client2049UDPESX/ESXi HostNFS ServerNFS Client3260TCPESX/ESXi HostiSCSI SANSoftware iSCSI Client and Hardware iSCSI HBA5988TCPESX/ESXi HostESX/ESXi HostCIM Client to CIM Secure Server5989TCPESX/ESXi HostESX/ESXi HostCIM Client to CIM Secure Server8000TCPESX/ESXi Host (VM Target)ESX/ESXi Host (VM Source)VCOtion Communication on VMKernel Interface8000TCPESX/ESXi Host (VM Source)ESX/ESXi Host (VM Target)VCOtion Communication on VMKernel Interface2050-2250UDPESX/ESXi HostESX/ESXi HostVMware HA8042-8045TCPESX/ESXi HostESX/ESXi HostVMware HA514UDPESX/ESXi HostSyslog ServerRemote syslog logging27000TCPESX/ESXi HostVMware License ServerESX/ESXi 3.x Host to License Server communication27010TCPESX/ESXi HostVMware License ServerESX/ESXi 3.x Host to License Server communication8100TCP/UDPESX/ESXi 4 HostESX/ESXi 4.x HostVMware Fault Tolerance. ESX/ESXi 4 only.8200TCP/UDPESX/ESXi 4 HostESX/ESXi 4.x HostVMware Fault Tolerance. ESX/ESXi 4 only.443TCPClient PCLab Manager ServerLab Manager Console (Web Browser)443TCPLab Manager ServervCenter ServerLab Manager to vCenter Server Communication1433TCPLab Manager ServerMicrosoft SQL ServerLab Manager Connectivity to Microsoft SQL Server (for LM database)5212TCPLab Manager ServerESX/ESXi HostLab Manager Agent. ESXi requires Lab Manager 4.x137UDPESX/ESXi HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs. ESXi requires Lab Manager 4.x138UDPESX/ESXi HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs. ESXi requires Lab Manager 4.x139TCPESX/ESXi HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs. ESXi requires Lab Manager 4.x445TCPESX/ESXi HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs. ESXi requires Lab Manager 4.x514TCPLab Manager ServerESX/ESXi HostESX/ESXi Host Virtual Router. ESXi requires Lab Manager 4.x389TCPLab Manager ServerLDAP ServerLDAP Authentication (optional)636TCPLab Manager ServerLDAP ServerLDAPS Authentication (optional)137UDPESX HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs138UDPESX HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs139TCPESX HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs443TCPClient PCStage Manager ServerStage Manager Console (Web Browser)445TCPESX HostSMB File ServerSMB File Sharing for Importing/Exporting VMs514TCPStage Manager ServerESX HostESX Host Virtual Router389TCPStage Manager ServerLDAP ServerLDAP Authentication (optional)636TCPStage Manager ServerLDAP ServerLDAPS Authentication (optional)443TCPStage Manager ServerESX HostStage Manager Server communication with ESX Host Agent443TCPStage Manager ServervCenter ServerStage Manager Server communucation with vCenter Server5212TCPStage Manager ServerESX HostStage Manager Agent1433TCPvCenter ServerMicrosoft SQL ServerSRM Connectivity to Microsoft SQL Server (for SRM database)1521TCPvCenter ServerOracle Database ServerSRM Connectivity to Oracle (for SRM database)8095TCPSite Recovery ManagerLocal vCenter ServerSRM communucation with local vCenter Server443TCPSite Recovery ManagerRemote vCenter ServerSRM communucation with remote vCenter Server443TCPVCB Proxy ServervCenter ServerRequired for VCB and vcbMounter communication and backup processes443TCPVCB Proxy ServerESX/ESXi HostRequired for VCB and vcbMounter communication and backup processes25TCPvCenter ServerSMTP ServerEmail notifications53UDPvCenter ServerDNS ServerDNS lookups80TCPClient PCvCenter ServerRedirect Web Browser to HTTPS Service (443)88TCPvCenter ServerActive Directory ServerAD Authentication88UDPvCenter ServerActive Directory ServerAD Authentication161UDPSNMP ServervCenter ServerSNMP Polling162UDPvCenter ServerSNMP ServerSNMP Trap Send389TCPvCenter ServerLDAP ServerLDAP Authentication443TCPvCenter ServerESX/ESXi HostvCenter Agent443TCPClient PCvCenter ServerVI Web Access (Web Browser)443TCPVI/vSphere ClientvCenter ServerVIvSphere Client access to vCenter Server445TCPvCenter ServerActive Directory ServerAD Authentication445UDPvCenter ServerActive Directory ServerAD Authentication902UDPvCenter ServerESX/ESXi HostHeartbeat902UDPESX/ESXi HostvCenter ServerHeartbeat903TCPClient PCvCenter ServerVI/vSphere Client to VM Console903TCPvCenter ServerESX/ESXi HostVI/vSphere Client to VM Console (after connection established between VI/vSphere Client and vCenter)1433TCPvCenter ServerMicrosoft SQL ServerFor vCenter Microsoft SQL Server Database1521TCPvCenter ServerOracle Database ServerFor vCenter Oracle Database8005TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Communication Port8006TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Communication Port8083TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Service Diagnostics8085TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Service Diagnostics8086TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Communication Port8087TCPvCenter ServervCenter ServerInternal Service Diagnostics27000TCPvCenter ServerVMware License ServerLicensing via FlexLM. Only required by vCenter 4 if ESX/ESXi 3.x Hosts will be supported27000TCPVMware License ServervCenter ServerLicensing via FlexLM.

Xem thêm: Băng Thông Là Gì – Bandwidth Cách Tính Băng Thông Hosting

Xem thêm: Agent Là Gì – Tác Tử Phần Mềm

Only required by vCenter 4 if ESX/ESXi 3.x Hosts will be supported27010TCPvCenter ServerVMware License ServerLicensing via FlexLM. Only required by vCenter 4 if ESX/ESXi 3.x Hosts will be supported27010TCPVMware License ServervCenter ServerLicensing via FlexLM. Only required by vCenter 4 if ESX/ESXi 3.x Hosts will be supported636TCPvCenter ServerLinked vCenter ServersLinked mode connectivity between vCenter Servers8080TCPClient PCvCenter 4 ServerVMware vCenter 4 Management Web Services – HTTP8443TCPClient PCvCenter 4 ServerVMware vCenter 4 Management Web Services – HTTPS80TCPClient PCView/VDM Connection ServerVDM Web Access (not required if only HTTPS is to be supported)80TCPView/VDM ClientView/VDM Connection ServerVDM Access (not required if only HTTPS is to be supported)80TCPClient PCView/VDM Security ServerVDM Web Access (not required if only HTTPS is to be supported)80TCPView/VDM ClientView/VDM Security ServerVDM Access (not required if only HTTPS is to be supported)88TCPView/VDM Connection ServerActive Directory ServerAD Authentication88UDPView/VDM Connection ServerActive Directory ServerAD Authentication389TCPView/VDM Connection ServerLDAP ServerLDAP Authentication443TCPClient PCView/VDM Connection ServerVDM Web Access and VDM Administration443TCPThin ClientView/VDM Connection ServerVDM API443TCPView/VDM ClientView/VDM Connection ServerVDM Access443TCPClient PCView/VDM Security ServerVDM Web Access (Web Browser)443TCPView/VDM ClientView/VDM Security ServerVDM Access443TCPView/VDM Connection ServervCenter ServerVDM to vCenter communication445TCPView/VDM Connection ServerActive Directory ServerAD Authentication445UDPView/VDM Connection ServerActive Directory ServerAD Authentication3389TCPClient PC/Thin Client/View/VDM ClientVirtual Desktop VM (View/VDM Agent)Direct RDP Connection3389TCPView/VDM Security ServerVirtual Desktop VM (View/VDM Agent)Tunneled RDP Connection4001TCPView/VDM Security ServerView/VDM Connection ServerJMS4001TCPView/VDM Connection ServerView/VDM Security ServerJMS4001TCPVirtual Desktop VM (View/VDM Agent)View/VDM Connection Server 8009TCPView/VDM Security ServerView/VDM Connection ServerAJP8009TCPView/VDM Connection ServerView/VDM Security ServerAJP1024 – 65535TCPView/VDM Connection ServerView/VDM Connection ServerThis is required for ADAM replication (Active Directory “lite” replication) between VDM Connection Servers. With a Registry entry this can be fixed to a defined set of ports, but by default its a random TCP high port32111TCPView ClientView Agent (Virtual Desktop)USB Device Communication32111TCPView Agent (Virtual Desktop)View ClientUSB Device Communication25TCPVCO ServerSMTP ServerEmail notifications389TCPVCO ServerLDAP ServerLDAP Authentication443TCPVCO ServervCenter ServerUsed to obtain virtual infrastructure and virtual machine information from orcestrated vCenter Server(s) through the vCenter API636TCPVCO ServerLDAP ServerVCO uses LDAP authentication and group membership to determine role authorization in LCM and access to VMs/requests. This is the SSL secured LDAP protocol ldaps (the SSL pendent of 389). This is used for secured LDAP authentication3306TCPVCO ServerMySQL ServervCenter Orchestrator Server to MySQL Server for VCO Database1433TCPVCO ServerMicrosoft SQL ServervCenter Orchestrator Server to Microsoft SQL Server for VCO Database1521TCPVCO ServerOracle Database ServervCenter Orchestrator Server to Oracle for VCO Database5432TCPVCO ServerPostgresSQL ServervCenter Orchestrator Server to PortgresSQL Server for VCO Database8230TCPVCO ClientVCO ServerLookup port – The main port to communicate with Orchestrator Configurator server (JNDI port). All other ports communicate with the Orchestrator Configurator smart client through this one. It is part of the Jboss Application server infrastructure8240TCPVCO ClientVCO ServerCommand port – The application communication port (RMI container port), it is used for remote invocations. It is part of the JBoss Application server infrastructure.8250TCPVCO ClientVCO ServerMessaging port – The Java messaging port used to dispatch events. It is part of the JBoss Application server infrastructure8280TCPVCO ServerVCO ServerPort used by VCO Server to connect to the Web front-end via HTTP8281TCPVCO ServerVCO ServerPort used by VCO Server to connect to the Web front-end via HTTPS8281TCPvCenter ServerVCO ServerPort used by VCO Server to connect to vCenter Server to communicate with the vCenter API8282TCPVCO Client PCVCO ServerHTTP server port – The port for the HTTP connector used to connect to the Web frontend.8283TCPVCO Client PCVCO ServerHTTPS server port – The port for the SSL HTTP connector used to connect to the Web frontend. Requires Jetty to be configured for SSL.80TCPUpdate Manager Serverwww.vmware.com and xml.shavlik.comTo obtain metadata for the updates, Update Manager must be able to connect to http://www.vmware.com and http://xml.shavlik.com80TCPESX/ESXi HostUpdate Manager HostESX/ESXi Host to Update Manager Server . The reverse proxy forwards the required to port 9084443TCPUpdate Manager Serverwww.vmware.com and xml.shavlik.comTo obtain metadata for the updates, Update Manager must be able to connect to http://www.vmware.com and http://xml.shavlik.com443TCPESX/ESXi HostUpdate Manager ServerESX/ESXi Host to Update Manager Server . The reverse proxy forwards the required to port 9084443TCPvCenter ServerUpdate Manager ServervCenter Server to Update Manager Server. The reverse proxy forwards the request to port 8084443TCPUpdate Manager ServervCenter ServerUpdate Manager to vCenter Server communication902TCPUpdate Manager ServerESX/ESXi HostTo push patches and updates from Update Manager to the ESX/ESXi Hosts to be updated1433TCPUpdate Manager ServerMicrosoft SQL ServerUpdate Manager to Microsoft SQL Server connectivity (for UM Database)1521TCPUpdate Manager ServerOracle Database ServerUpdate Manager to Oracle connectivity (for UM Database)8084TCPUpdate Manager ServerUpdate Manager ServerSOAP between components of Update Manager Server9084TCPUpdate Manager ServerUpdate Manager ServerUpdate Manager Web Server. Accessed through reverse proxy from port 80 and/or 4439000-9010TCPUpdate Manager ServerESX/ESXi HostThis is the recommend port range from which to choose ports for Update Manager if ports 80 and 443 are already in use. Update Manager automatically opens these ports for ESX Host scanning and remediation     TB. TTOnline

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn