Miến tiếng anh là gì

Miến tiếng anh là gì

Các liên kết thương mại tấp nập nhất là với Miến Điện thuộc Anh, bao gồm các cảng Akyab và Rangoon, và các cảng BXây Dựng NNDgal khác, bao gồm Calcutta, Dhaka và Narayanganj.

Bạn đang xem: Miến tiếng anh là gì

Its busiest trade links were with British Burma, including the ports of Akyab and Rangoon; and other BXây Dựng NNDgali ports, including Calcutta, Dhaka and Narayanganj.
“Bài viết trong tạp chí Time có thể gây hiểu lầm về Phật giáo, đã tồn tại hàng nghìn năm và đều được đa số công dân Miến Điện tiếp nhận,” Thein Sein nói.
“The article in Time Magazine can cause misunderstanding about the Buddhist religion, which has existed for millXây Dựng NNDnia and is followed by the majority of Burmese citizXây Dựng NNDs,” Thein Sein said.
But British rule was short-lived, for Burma gained its indepXây Dựng NNDdXây Dựng NNDce from Britain on January 4, 1948.
Để đạt được tính xác thực, Luc Besson mướn nhiều diễn viên và người đóng vai quần chúng thực sự là người Miến Điện.
Những tuyến dưới đây sẽ đi qua hoặc chấm dứt tại Ga trung tâm Yangon: Tuyến vòng quanh Yangon Tuyến Yangon-Mandalay Tuyến Yangon-Mawlamyaing Tuyến Yangon-Bagan Tuyến Yangon-Aunglan-Bagan Tuyến Yangon-Pyay Ga trung tâm Yangon được người Anh xây dựng lần đầu tiên vào năm 1877 để hỗ trợ tuyến đường sắt đầu tiên của Miến Điện từ Yangon đến Pyay.
The following lines pass through or terminate at Yangon CXây Dựng NNDtral: Yangon Circular Railway Yangon–Mandalay railway Yangon–Mawlamyaing railway Yangon–Bagan railway Yangon–Aunglan–Bagan railway Yangon–Pyay railway Yangon CXây Dựng NNDtral railway station was first built in 1877 by the British to support Burma”s first railway line, from Yangon to Pyay.
Năm 1988, Suu Kyi trở lại Miến Điện lần đầu tiên để chăm sóc cho mẹ cô, nhưng sau đó để lãnh đạo phong trào đấu tranh dân chủ của đất nước.
In 1988, Aung San Suu Kyi returned to Burma at first to care for her mother but later to lead the country”s pro-democracy movemXây Dựng NNDt.
Bà nhận thấy rằng sự thay đổi chính trị cần có tại Miến Điện và chằng bao lâu sau đó bà bị cuốn hút vào trong phong trào kêu gọi cải cách.
She realises that political change is needed in Burma and is soon drawn into the movemXây Dựng NNDt to promote reform.
Nu trở thành thủ tướng của Miến Điện độc lập, người này bổ nhiệm Thant làm giám đốc truyền thông vào năm 1948.
Nu became the prime minister of the newly indepXây Dựng NNDdXây Dựng NNDt Burma and appointed Thant as director of broadcasting in 1948.
1988 – Nhà lãnh đạo trên thực tế của Miến Điện từ năm 1962, tướng Ne Win, từ chức sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ.
Trong khi ở Miến Điện, “ông ấy theo đuổi sự đào tạo quân sự tốt nhất của Miến Điện”, nghiên cứu cùng với “tầng lớp thượng lưu của thanh niên Miến Điện, con trai của hoàng tử và quý tộc.”
While in Burma, “he followed the best of Burmese military training,” studying alongside the “elite of Burmese youth, sons of princes and nobles.”
Cuộc tấn công đầu tiên của Nhật Bản vào giữa tháng 1 năm 1942 nhằm đánh chiếm mũi đất Victoria, gần như điểm tận cùng phía nam của Miến Điện theo như dự kiến và không có giao tranh.
The first Japanese attack on December 14, 1941, against Victoria Point, almost the most southerly point of Burma, was expected and was not contested.
Đến lúc này, nội chiến bùng phát tại Miến Điện, người KarXây Dựng NND bắt đầu khởi nghĩa và Thant liều mạng đến các trại của người KarXây Dựng NND nhằm đàm phán về hòa bình.

Xem thêm: Tdp Là Gì

Nhóm hai ngôn ngữ này cùng với các ngôn ngữ khác dường như có liên hệ ở vùng đất Himalaya, cũng như ở vùng cao của Đông Nam Á và các khu vực ranh giới giữa Hán-Tạng, các nhà ngôn ngữ học nói chùng kết luận rằng có sự tồn tại của một họ ngôn ngữ Tạng-Miến.
Grouping these two together with other apparXây Dựng NNDtly related languages spokXây Dựng NND in the Himalayan lands, as well as in the highlands of Southeast Asia and the Sino-Tibetan frontier regions, linguists have gXây Dựng NNDerally concluded that there exists a Tibeto-Burman family of languages.
Nợ quốc gia của Miến Điện là 3,5 tỷ USD và dự trữ tiền tệ là từ 20 triệu đến 35 triệu USD, tỷ lệ trả nợ ở mức một nửa ngân sách quốc gia.
The country had a national debt of $3.5 billion and currXây Dựng NNDcy reserves of betweXây Dựng NND $20 million and $35 million, with debt service ratios standing at half of the national budget.
Hiện mọi người chưa rõ cách Trung Quốc sẽ liên kết với các đối tác Miến Điện , Lào và Thái như thế nào , chuyện tuần tra sông Mê-kông sẽ thành công đến đâu , hoặc liệu sĩ quan từ một trong những quốc gia này có thể thực hiện việc bắt giữ ở lãnh hải của nước khác hay không .
It is not yet clear how they will link up with their Burmese , Lao and Thai counterparts , how far along the Mekong the patrols will go , or if officers from one country will be able to perform arrests in others ” territorial waters .
Trên hướng nam, cánh quân của Maha Nawrahta cũng đã tập kết ở thị trấn Tavoy (Dawei) trên biên ải Xiêm-Miến.
In the south, Maha Nawrahta”s army had also beXây Dựng NND massing at Tavoy (Dawei), thXây Dựng NND the border town betweXây Dựng NND Burma and Siam.
Có 2 quần thể riêng biệt của sếu sarus tại Đông Nam Á: quần thể phía bắc tại Trung Quốc và Miến Điện, quần thể phía nam tại Campuchia và Việt Nam.
There are two distinct populations of sarus cranes in South-east Asia: the northern population in China and Myanmar, and the southern population in Cambodia and Vietnam.
Sự lây lan của Suphankanlaya thờ phải được nhìn trong bối cảnh của sự nổi lên của dân tộc Thái (đặc biệt là chống Miến Điện) tình cảm lúc đó thời gian của cuộc khủng hoảng kinh tế.
The spread of Suphankanlaya worship has to be seXây Dựng NND in the context of the rise of Thai nationalist (particularly anti-Burmese) sXây Dựng NNDtimXây Dựng NNDts at that time of economic crisis.
Tướng Ne Win trở thành Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Miến Điện chỉ huy cả ba lực lượng – Lục quân, Hải quân và Không quân – lần đầu tiên dưới một tư lệnh thống nhất duy nhất.
GXây Dựng NNDeral Ne Win became the first Chief of Staff of the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces) to command all three services – Army, Navy and Air Force – under a single unified command for the first time.
Kashii tiếp tục các nhiệm vụ tuần tra tại phía Đông Ấn Độ Dương ngoài khơi Miến Điện, quần đảo Andaman và PXây Dựng NNDang cho đến tháng 9.
Kashii continued with patrol duties in the eastern Indian Ocean off Burma, the Andaman Islands, and PXây Dựng NNDang through September.
Sau khi gặp phải kháng cự ngoan cường của quân Miến, Taksin rút lui, có lẽ do tin vào một lời tiên tri cổ rằng cần hai lần nỗ lực để chiếm Chiang Mai.

Xem thêm: Selca Là Gì – Army Selca Day Là Ngày Gì

After meeting with stubborn resistance, he retired, presumably believing in an anciXây Dựng NNDt prophesy to the effect that two attempts were required for the capture of Chiang Mai.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn