Hợp chất ion là gì

Hợp chất ion là gì

Kiến Guru chia sẻ tới các em học sinh mẫu đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án 2020. Mẫu đề thi bao gồm 12 câu trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, làm trong vòng 90 phút. Đề thi bám sát với chương trình của Bộ Giáo Dục năm học 2019-2020. Kèm theo đấy là hướng dẫn phương pháp, lời giải chi tiết giúp các em ôn tập tốt cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Hợp chất ion là gì

I. Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án (Thời gian: 90 phút)

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Có bao nhiêu anion các ion sau: Na+,

*

A. 5. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 2. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi điều gì?

A. Sự góp chung các electron độc thân.

B. Sự cho nhận cặp electron hoá trị.

C. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.

C. Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và electron tự do.

Câu 3. Điện hóa trị của nguyên tố Cl trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA là:

A. 0 B. 2+ C. 1- D. 1+.

Câu 4. Trong phân tử của hợp chất nào sau đây có liên kết ion?

*

Câu 5. Phân tử Br2 có liên kết hóa học thuộc loại liên kết nào sau đây:

A. Liên kết cộng hóa trị không cực. B. Liên kết cộng hóa trị có cực.

B. Liên kết ion. D. Liên kết hiđro.

Câu 6. Trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều có chung 1 dạng liên kết đó là:

A. Liên kết ion.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực.

D. Liên kết đôi.

Câu 7. Cho độ âm điện của các nguyên tố sau: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

*

Câu 8. Trong phân tử S

*, số oxi hóa của S là:

A. +2 B. +4 C. +6 D. -1

Câu 9. Trong phản ứng

* tác dụng với* tạo ra sản phẩm *, NO và* thì một phân tử* sẽ

A. Nhường 1 electron.

B. Nhận 1 electron.

C. Nhường 3 electron.

D. Nhường 2 electron.

Câu 10. Trong phản ứng: CO +

* → Fe + *

CO đóng vai trò là:

A. Chất oxi hóa.

B. Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử.

C. Oxit trung tính.

D. Chất khử.

Câu 11. Cho các phản ứng sau:

*

Các phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. (2) và (3).

B. (1) và (2).

C.

Xem thêm: Brainstorm Là Gì – 5 Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Brainstorm

(1) và (4).

D. (3) và (4).

Câu 12. Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) trong phương trình là bao nhiêu:

*

A. 26 B. 28 C. 27 D. 29

Phần 2: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho biết:

Kí hiệu nguyên tố

O (Z=8)

Ca (Z=20)

Cl (Z=17)

H (Z=1)

Độ âm điện

3,44

1,00

3,16

2,20

1. Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi, canxi và clo.

2. Xét phân tử

*

– Tính hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử Ca và Cl. Cho biết loại liên kết trong phân tử

*.

– Mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử

*

3. Xét hai phân tử HCl và

*. Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy cho biết phân tử nào có liên kết liên kết cộng hóa trị phân cực? Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

Câu 2 (3 điểm): Cân bằng các phản ứng oxi hoá khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất oxi hóa, chất khử trong mỗi phản ứng.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Hàm lượng khối lượng cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30%. Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu người ta lấy 100,0 g nhiên liệu đó và đốt cháy hoàn toàn. Khí tạo thành chỉ chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit và hơi nước được dẫn vào nước tạo ra 500,0 ml dung dịch. Biết rằng tất cả lưu huỳnh đioxit đã tan vào dung dịch. Lấy 10,0 ml dung dịch này cho tác dụng vừa đủ với 12,5 ml dung dịch

*M. Sản phẩm phản ứng thu được sau phản ứng có*

a/ Viết phương trình hóa học giữa S

* và dung dịch*

b/ Tính hàm lượng phần trăm (về khối lượng) của lưu huỳnh trong loại nhiên liệu nói trên. Nhiên liệu đó có được phép sử dụng không?

II. Đáp án chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án

Phần 1: TRẮC NGHIỆM

1.B

2.C

3.C

4.A

5.A

6.B

7.A

8.B

9.A

10.D

11.A

12.D

Câu 1:

Phương pháp:

– Anion là các ion mang điện tích âm

– Cation là các ion mang điện tích dương

Cách giải:

Các anion là

*

Câu 2:

Phương pháp:

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Câu 3:

Phương pháp:

Trong hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó.

Cách giải:

Trong hợp chất ion, Cl nhận 1e tạo thành

*

→ Cl có điện hóa trị là 1-

Câu 4:

Phương pháp:

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Cách giải:

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

*được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa 2 ion NH4+ và Cl-

Câu 5:

Phương pháp:

– Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào gọi là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

→ Liên kết hóa học trong phân tử là liên kết cộng hóa trị không cực

Câu 6:

Phương pháp:

– Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

→ Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều là các liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 7:

Phương pháp:

– Nếu 0≤ΔX

– Nếu 0,4≤ΔX

– Nếu ΔX≥1,7 là liên kết ion

Với ΔX là hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố.

Cách giải:

ΔNaF = 3,98−0,93 = 3,05>1,7 → liên kết trong phân tử NaF là liên kết ion.

Δ

* = 2,55−2,2 = 0,35

Δ

* = 3,44−2,2 = 1,24 → 0,4≤Δ*

Δ

*=3,44−2,55=0,89 → 0,4≤Δ*

Câu 8:

Phương pháp:

– Số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng không.

– Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0.

– Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

– Trong hầu hết hợp chất, số oxi hóa của H là +1, trừ một số trường hợp như hiđrua kim loại (NaH,

*,…). Số oxi hóa của O bằng -2 trừ trường hợp* và peoxit*

Cách giải:

Gọi số oxi hóa của S trong phân tử

*là x

→ x+2.(−2) = 0 → x = +4.

Câu 9:

Phương pháp:

Viết các quá trình trao đổi electron và kết luận.

Cách giải:

** trong CO nhường 2e tạo thành *nên CO đóng vai trò là chất khử.

Câu 11:

Phương pháp:

– Chất khử là chất nhường electron.

– Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Cách giải:

(1) HCl là chất khử

(2) HCl là chất oxi hóa

(3) HCl là chất oxi hóa

(4) HCl là chất khử

Câu 12:

Phương pháp:

– Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi

– Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

– Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

– Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Cách giải:

*

Vậy tổng hệ số = 5 + 12 + 5 + 1 + 6 = 29

Phần 2: TỰ LUẬN

Bài 1:

Phương pháp:

1. Các bước viết cấu hình electron nguyên tử

– Điền lần lượt các electron vào các phân lớp theo thứ tự tăng dần mức năng lượng.

– Sắp xếp lại theo thứ tự các lớp và phân lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài

– Xem xét phân lớp nào có khả năng đạt đến bão hòa hoặc bán bão hòa thì có sự sắp xếp lại các electron ở các phân lớp (chủ yếu là d và f)

2.

– Xét quá trình hình thành cation và anion tương ứng.

– Hai ion tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử.

Cách giải:

1. Viết cấu hình electron của các nguyên tử

– O (z = 8):

*

– Ca (z = 20):

*

– Cl (z = 17):

*

2.

– Δ

*=3,16−1=2,16≥1,7 → liên kết trong phân tử* là liên kết ion.

– Nguyên tử Ca nhường 2 electron tạo thành cation

*

Ca→

*+2e

Nguyên tử Cl nhận 1 electron tạo thành anion Cl-

Cl+1e→Cl−

Cation

* liên kết với 2 anion Cl- tạo thành phân tử**+2Cl−→*

3.

Xét phân tử HCl:

0,4

Xét phân tử H2O:

0,4

Phân tử

Công thức electron

Công thức cấu tạo

HCl

*

H – Cl

H2O

*

H – O – H

Bài 2:

Phương pháp:

– Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi

– Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

– Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

– Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Cách giải:

*

Bài 3:

Phương pháp:

a. Viết phương trình phản ứng

b.

– Tính số mol của

*, từ phương trình suy ra số mol* có trong 10 ml dung dịch

– Lập tỷ lệ, tính được số mol

* có trong 500 ml dung dịch

– Bảo toàn nguyên tố S, số mol S trong 100 gam nhiên liệu bằng số mol

* có trong 500 ml dung dịch

– Tính hàm lượng % về khối lượng của S trong 100 gam nhiên liệu.

Cách giải:

a. 5

*+2*+2**+2*+2*

b.

*=5.10−3.0,0125=* mol

Theo phương trình:

*= 5/2.*= 5/2. *= *(mol)

Vậy số mol S trong 10 ml dung dịch tác dụng với dung dịch

** mol

Suy ra số mol S trong 500 ml dung dịch là

*

Vậy số mol S có trong 100 gam nhiên liệu là

* mol

=> hàm lượng S trong nhiên liệu =

*.32/100.100%=0,25%

Vậy nhiên liệu trên được phép sử dụng.

Xem thêm: đồng Bộ Là Gì – Nghĩa Của Từ đồng Bộ

Trên đây là Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án chi tiết. Kiến Guru mong rằng Mẫu đề thi kèm phương pháp, đáp án chi tiết sẽ giúp các em có ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn