Hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì

Hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì

Hồ sơ dự thầu (tiếng Anh: Bid) là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bạn đang xem: Hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì

14-10-2019 Hồ sơ mời thầu (Bidding Document) là gì? 14-10-2019 Hợp đồng trọn gói (Lump-sum Contract) trong đấu thầu là gì? 14-10-2019 Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Contract Based on Modifiable Unit Price) là gì? 

Hồ sơ dự thầu (Bid)

Hồ sơ dự thầu – danh từ, trong tiếng Anh gọi là Bid.

Luật Đấu thầu năm 2013 qui định như sau: “Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có các phương pháp đánh giá như sau:

Phương pháp giá thấp nhất

a) Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, qui mô nhỏ trong đó các đề xuất về kĩ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá

a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí qui đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kĩ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kĩ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá.

Xem thêm: Xính Lao Nghĩa Là Gì

Các yếu tố được qui đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kĩ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng.

Xem thêm: keen là gì

Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp kết hợp giữa kĩ thuật và giá

a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá;

b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kĩ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kĩ thuật và giá;

c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kĩ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất. (Theo Luật Đấu thầu năm 2013)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn