Fivb volleyball world grand prix 2016

Fivb volleyball world grand prix 2016

Pool A1 Pool B1 Pool C1 Pool D1 Pool E1 Pool F1 Pool G1 Pool H1 Pool I1 Pool J1 – Final Round Pool K1 – Final Round Group 1 Ranking

Bạn đang xem: Fivb volleyball world grand prix 2016

Rank Matches Won Lost Points
1 * China 3 3 0 9
2 * USA 3 2 1 6
3 * Thailand 3 1 2 3
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 3 3 0 9
2 * Italy 3 2 1 5
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Serbia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Russia 3 3 0 8
2 * Netherlands 3 2 1 6
3 * Turkey 3 1 2 4
4 * Belgium 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * China 3 3 0 8
2 * Serbia 3 2 1 5
3 * Brazil 3 1 2 4
4 * Belgium 3 0 3 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 3 3 0 9
2 * Turkey 3 2 1 5
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Russia 3 3 0 8
2 * Netherlands 3 2 1 6
3 * Thailand 3 1 2 2
4 * Italy 3 0 3 2

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 3 3 0 9
2 * Italy 3 2 1 6
3 * Belgium 3 1 2 3
4 * Turkey 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 3 3 0 9
2 * China 3 2 1 6
3 * Netherlands 3 1 2 3
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Serbia 3 3 0 7
2 * Russia 3 2 1 7
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Thailand 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 2 2 0 6
2 * Russia 2 1 1 3
3 * Thailand 2 0 2 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 2 2 0 6
2 * Netherlands 2 1 1 2
3 * China 2 0 2 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 9 8 1 24
2 * China 9 8 1 23
3 * Russia 9 8 1 23
4 * Brazil 9 7 2 22
5 * Netherlands 9 5 4 15
6 * Serbia 9 5 4 12
7 * Italy 9 4 5 13
8 * Japan 9 3 6 12
9 * Turkey 9 3 6 9
10 * Thailand 9 2 7 5
11 * Belgium 9 1 8 4
12 * Germany 9 0 9 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Bulgaria 3 3 0 8
2 * Dominican Republic 3 2 1 6
3 * Argentina 3 1 2 4
4 * Kenya 3 0 3 0

Xem thêm: Cạnh Tranh Là Gì – Cạnh Tranh Kinh Doanh

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 3 3 0 8
2 * Poland 3 2 1 7
3 * Czech Republic 3 1 2 3
4 * Canada 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Dominican Republic 3 3 0 8
2 * Bulgaria 3 2 1 5
3 * Czech Republic 3 1 2 4
4 * Canada 3 0 3 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 3 3 0 9
2 * Poland 3 2 1 5
3 * Argentina 3 1 2 4
4 * Kenya 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 6 6 0 17
2 * Dominican Republic 6 5 1 14
3 * Bulgaria 6 5 1 13
4 * Poland 6 4 2 12
5 * Argentina 6 2 4 8
6 * Czech Republic 6 2 4 7
7 * Canada 6 0 6 1
8 * Kenya 6 0 6 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 3 3 0 9
2 * Kazakhstan 3 2 1 6
3 * Mexico 3 1 2 3
4 * Algeria 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Croatia 3 3 0 9
2 * Cuba 3 2 1 6
3 * Colombia 3 1 2 3
4 * Australia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Colombia 3 3 0 9
2 * Kazakhstan 3 2 1 6
3 * Mexico 3 1 2 3
4 * Australia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 3 3 0 8
2 * Croatia 3 2 1 6
3 * Cuba 3 1 2 4
4 * Algeria 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 6 6 0 17
2 * Croatia 6 5 1 15
3 * Colombia 6 4 2 12
4 * Kazakhstan 6 4 2 12
5 * Cuba 6 3 3 10
6 * Mexico 6 2 4 6
7 * Australia 6 0 6 0
8 * Algeria 6 0 6 0

RankTeam
1 * Brazil
2 * USA
3 * Netherlands
4 * Russia
5 * China
6 * Thailand
7 * Serbia
8 * Italy
9 * Japan
10 * Turkey

RankTeam
1 * Dominican Republic
2 * Poland
3 * Puerto Rico
4 * Bulgaria
5 * Argentina
6 * Czech Republic
7 * Canada
8 * Kenya

RankTeam
1 * Croatia
2 * Kazakhstan
3 * Peru
4 * Colombia
5 * Cuba
6 * Mexico
7 * Australia
8 * Algeria

FIVB Official Partners*

Xem thêm: Sửa Lỗi Limited – Wifi Laptop Bị Lỗi Chấm Than Limited Access

FIVB Official Suppliers**

Chuyên mục: BĐS

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn