Email của tôi là gì

Email của tôi là gì

Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí bằng địa chỉ email, Apple ID, tài khoản Google hoặc Facebook của mình.

Bạn đang xem: Email của tôi là gì

Các phần trong bài viết này:

Để đăng ký bằng email

Nhập ngày sinh của bạn.Nhập tên người dùng.Nhập địa chỉ email của bạn.Nhập một mật khẩu an toàn.Nếu bạn là một giáo viên, hãy đánh dấu Tôi là giáo viên.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Để đăng ký bằng Apple ID

Nếu có Apple ID, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Chọn Apple.Chọn Tiếp tục.Chọn chia sẻ hoặc ẩn email của bạn.Chọn Tiếp tục với Touch ID hoặc Tiếp tục với Mật mã.Nhập ngày sinh của bạn.Nhập tên người dùng.Nếu bạn là một giáo viên, hãy chọn Tôi là giáo viên.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Để đăng ký bằng Google

Nếu có tài khoản Google, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Chọn Tiếp tục với Google.Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn.Nhập ngày sinh của bạn.Nếu bạn là một giáo viên, hãy chọn Tôi là giáo viên.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào.

Để đăng ký bằng Facebook

Nếu có tài khoản Facebook, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Chọn Tiếp tục với Facebook.Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Facebook của bạn.Chọn Tiếp tục dưới tên để cấp cho Xây Dựng NND quyền sử dụng tài khoản Facebook của bạn. (Chúng tôi sẽ cần xem hồ sơ công khai, bạn bè, địa chỉ email và ngày sinh của bạn.)Nếu bạn là một giáo viên, hãy đánh dấu Tôi là giáo viên.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Facebook của mình bất cứ lúc nào.

Xin lưu ý rằng một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.

Tải ứng dụng Xây Dựng NND iOS và chọn Đăng ký miễn phí. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí bằng địa chỉ email, Apple ID, tài khoản Google hoặc Facebook của mình.

Các phần trong bài viết này:

Để đăng ký bằng email

Nhập ngày sinh của bạn.Nhập địa chỉ email của bạn.Một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh để thay thế, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.Nhập tên người dùng và một mật khẩu an toàn.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Để đăng ký bằng Apple ID

Nếu có Apple ID, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Chọn Apple.Chọn Tiếp tục.Chọn chia sẻ hoặc ẩn email của bạn.Chọn Tiếp tục với Touch ID hoặc Tiếp tục với Mật mã .Nhập ngày sinh của bạn.Nhập tên người dùng.Một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.Nếu bạn là một giáo viên, hãy chọn Tôi là giáo viên.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Để đăng ký bằng Google

Nếu có tài khoản Google, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Xem thêm: Tự Chủ Là Gì – độc Lập, Tự Chủ, Sáng Tạo

Chọn Google.Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn.Nhập ngày sinh của bạn.Nhập tên người dùng.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào.

Để đăng ký bằng Facebook

Nếu đã đủ 13 tuổi trở lên, bạn có thể đăng ký Xây Dựng NND bằng tài khoản Facebook của mình.

Chọn Facebook.Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Facebook của bạn.Chọn Tiếp tục dưới tên để cấp cho Xây Dựng NND quyền sử dụng tài khoản Facebook của bạn. (Chúng tôi sẽ cần xem hồ sơ công khai, bạn bè, địa chỉ email và ngày sinh của bạn.)Nhập tên người dùng.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Facebook của mình bất cứ lúc nào.

Xin lưu ý rằng một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.

Tải xuống ứng dụng Xây Dựng NND Android và chọn Đăng ký miễn phí. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí bằng địa chỉ email, tài khoản Google hoặc Facebook của mình.

Các phần trong bài viết này:

Để đăng ký bằng email

Nhập ngày sinh của bạn.Nhập địa chỉ email của bạn.Một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh để thay thế, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.Nhập tên người dùng và một mật khẩu an toàn.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Để đăng ký bằng Google

Nếu có tài khoản Google, bạn có thể nhanh chóng đăng ký bằng tài khoản đó.

Chọn Google.Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn.Nhập ngày sinh của bạn.Nhập tên người dùng.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào.

Để đăng ký bằng Facebook

Nếu đã đủ 13 tuổi trở lên, bạn có thể đăng ký Xây Dựng NND bằng tài khoản Facebook của mình.

Chọn Facebook.Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Facebook của bạn.Chọn Tiếp tục dưới tên để cấp cho Xây Dựng NND quyền sử dụng tài khoản Facebook của bạn. (Chúng tôi sẽ cần xem hồ sơ công khai, bạn bè, địa chỉ email và ngày sinh của bạn.)Nhập tên người dùng.Chọn Đăng ký.Kiểm tra email của bạn và xác nhận tài khoản.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản Facebook của mình bất cứ lúc nào.

Xem thêm: Học Viên Tiếng Anh Là Gì – Nghĩa Của Từ Học Viên Trong Tiếng Việt

Xin lưu ý rằng một số người dùng có thể cần phải nhập địa chỉ email của phụ huynh, do chúng tôi cần tuân thủ luật pháp địa phương.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn