Bikini là gì

Bikini là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Xây Dựng NND Xây Dựng NND hoặc của Xây Dựng NND University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Bikini là gì

It has been said that statistics are like a bikini: in many ways they are revealing, but what they conceal is vital.
If £366 million is what he regards as a stop-gap, it is the biggest gap in any form of bikini that we have ever seen, politically or otherwise.
It has the image of beautiful sandy beaches, shining sun and bikini-clad visitors, who appear to spend money rather as if we were about to stop printing the stuff.
Clearly, therefore, we as a country stand to lose more, in terms of fouled seas and fouled beaches, fouled birds and fouled bikinis, than any other country in the world.
We know of the damage both to birds and bikinis, and we know what something must be done centrally about this problem because local efforts will not suffice.
But she was in constant motion, strutting in costumes (most of them silvery), from miniskirts to formal dresses, flesh-toned bodysuit to bikini to negligee.
*

someone who studies astrophysics (= the study of stars and other objects in space using physical laws)

Về việc này

Xem thêm: Assets Là Gì – Nghĩa Của Từ Assets

*
*
*
Thêm đặc tính hữu ích của Xây Dựng NND Xây Dựng NND vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Xây Dựng NND English Xây Dựng NND University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Sex With Mom Android Download Free Porn Game Gamkabu, Download Hentai Games For Android

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn